Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Last Minute Concept

1. Geldigheid - De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.lastminutesauna.be, en zijn van toepassing op alle offertes van Last Minute Concept en elke rechtsbetrekking tussen Last Minute Concept en de Klant, met uitsluiting van de voorwaarden van de Klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Last Minute Concept is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina´s van Last Minute Concept. Indien de Klant wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen te hebben aanvaard. Na iedere opstart van een centrum, wordt een éénjaarsgebruik gehanteerd voor dit respectievelijke centrum.

2. Offerte - Alle door Last Minute Concept gedane offertes zijn vrijblijvend. Last Minute Concept heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen. De Overeenkomst komt pas tot stand bij betaling door de Klant. Een onvolledige betaling van het verschuldigd bedrag geeft Last Minute Concept het recht de diensten zonder verwittiging op te schorten. Bij betaling verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

3. prijs - Alle prijzen voor de Diensten en/of producten van Last Minute Concept worden in rekening gebracht vanaf het totstandkomen van de Overeenkomst. Door de Klant betaalde vergoedingen hebben slechts betrekking op door Last Minute Concept verstrekte Diensten en zien derhalve niet op bijvoorbeeld door Klant te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van Last Minute Concept of transport van informatie tussen het systeem van Last Minute Concept en de Klant. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW tenzij anders aangeduid.

4. Betaling - Tenzij anders overeengekomen dienen facturen door de Klant te zijn voldaan binnen de op de factuur vermelde datum. Bij laattijdige betaling is de Klant van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist recht op de betaling van een interest tegen de referentieinterestvoet vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt overeenkomstig art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarenboven heeft Last Minute Concept onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht op een redelijke schadeloosstelling door de Klant voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.

5. Inspanningsverbintenis - Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Klant zal Last Minute Concept zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de diensten zoals vermeld in de Overeenkomst. Last Minute Concept is gerechtigd de levering van de diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien: 1) de Klant op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen 2) Last Minute Concept aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde diensten, al dan niet door de Klant 3) er sprake is van een overmachtssituatie zoals genoemd. Last Minute Concept kan de Klant nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken. Aan de zijde van Last Minute Concept bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Klant te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen. Last Minute Concept kan niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met Last Minute Concept en/of het Internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer Last Minute Concept van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden.

6. Aansprakelijkheid - De Klant draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar gegevens op de site. De Klant verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen/programma's op de systemen van Last Minute Concept, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Last Minute Concept en/of overige internetgebruikers naar het oordeel van Last Minute Concept zouden kunnen hinderen. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de Klant ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de netiquette, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Last Minute Concept mag de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om een goed beheer van het computersysteem te verzekeren. In dit opzicht kan het toegang verwerven tot iedere communicatie die is opgeslagen op zijn computersysteem. Last Minute Concept behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de Klant verstrekte toegang tot- en gebruik van de Diensten en systemen van Last Minute Concept buiten gebruik te stellen wanneer de Klant handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de Klant in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden. Last Minute Concept is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de Klant. De Klant vrijwaart Last Minute Concept tegen aanspraken van derden uit dien hoofde. Het is de Klant niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij Last Minute Concept daaraan voorafgaand toestemming aan heeft gegeven. Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan de Klant. Het is de Klant niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de Diensten van Last Minute Concept gebruik te laten maken of zijn Gebruikersnaam aan derden beschikbaar te stellen.

7 Schade - Last Minute Concept is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de Klant nooit aansprakelijk voor door de Klant geleden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. De Klant is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden. Last Minute Concept´s aansprakelijkheid is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de Klant voor geleverde diensten aan Last Minute Concept betaalde bedragen. Schade waarvoor Last Minute Concept op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient op straffe van verval uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven aan Last Minute Concept te zijn gemeld. Last Minute Concept is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Klant die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Diensten van Last Minute Concept. De Klant vrijwaart Last Minute Concept tegen alle aanspraken van derden terzake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Diensten van Last Minute Concept en/of het Internet door de Klant

8. Persoonsgegevens - De klant verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de klant. In geval van verlies of diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, is de klant ertoe gehouden Last Minute Concept daarvan binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te stellen. De Klant geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Last Minute Concept aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd. De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Last Minute Concept zijn opgeslagen. Last Minute Concept kan persoonsgegevens aan de huidige en toekomstige aandeelhouders van Last Minute Concept en de daaraan gelieerde ondernemingen ter beschikking stellen of gebruiken voor marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen.

9. Onderhoud- Last Minute Concept is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen. Last Minute Concept is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure van de diensten. Last Minute Concept is niet aansprakelijk voor schade van de Klant als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde.

10. Faillissement - Last Minute Concept heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Klant in staat van faillissement wordt gesteld, in opschorting van betaling verkeert, faillissement dan wel een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd, er sprake is van beslaglegging of indien hij de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

11. Overmacht - In geval van overmacht kan de Klant Last Minute Concept nooit op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Last Minute Concept niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(-sgevaar), oproer, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen. Indien door overmacht Last Minute Concept langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

12. Geschillen - Alle Overeenkomsten die Last Minute Concept sluit zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.